Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

regulamin

REGULAMIN SERWISU SPRZEDAŻOWEGO

Chojnicki Koszyk

§ 1

WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z serwisu internetowego pn. Chojnicki Koszyk, prowadzonego pod adresem https://chojnickikoszyk.pl/, (zwanego dalej: "serwisem").
 2. Serwis funkcjonuje przy wykorzystaniu platformy internetowej pn. IT PLM®-Chojnicki Koszyk (zwany dalej: "IT PLM®").
 3. Funkcjonalność serwisu Chojnicki Koszyk, którą umożliwia IT PLM®składa się z czterech wzajemnie uzupełniających się funkcji, które są realizowane przez różne podmioty prawne. Funkcjonalności te mogą, ale nie muszą, być łączone w jeden podmiot lub też mogą być wykonywane przez odrębne podmioty prawne, w zależności od sytuacji. Podmiotami tymi są:
  1. Administrator;
  2. Sprzedawca;
  3. Klient;
  4. Producent.
 4. Chojnicki Koszyk jest to Klub zamknięty kupujących i sprzedających produkty lokalne, co oznacza, że osoby chcące przyłączyć do Chojnickiego Koszyka muszą dokonać rejestracji poprzez założenie konta w serwisie, a także zaakceptować Regulamin Chojnickiego Koszyka oraz Politykę Prywatności. Brak akceptacji Regulaminu Chojnickiego Koszyka oraz Polityki Prywatności wyklucza korzystania z usług serwisu.
 5. Chojnicki Koszyk będzie realizować obowiązek z art. 13 RODO poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej(zał. Nr 1) osobom fizycznym, których dane będą przetwarzane dla potrzeb funkcjonowania serwisu Chojnickiego Koszyka.

 

§ 2

ADMINISTRATOR

 1. Administrator Serwisu Chojnicki Koszyk jest Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, z siedzibą w Charzykowach, ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy NIP: 555-208-55-57 KRS: 0000340045REGON:220919715, która działa w imieniu Grupy Operacyjnej „Chojnicki Koszyk”. Spółka pełni funkcję tworzenia, rozwijania oraz wzmacniania rynku lokalnego jakim jest Chojnicki Koszyk. Polega to na umożliwianiu sprzedającym (tj. producentom - rolnicy i przetwórcy produkujący w skali nieprzemysłowej) oraz kupującym (tj. klientom) przystąpić do serwisu Chojnickiego Koszyka i z niego korzystać. 
 2. Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” administruje serwis Chojnicki Koszyk, tj. odpowiada za politykę prywatności, rejestrację użytkowników w serwisie,udziela prawa do korzystania z funkcjonalności serwisu na ustalonych przez siebie warunkach Sprzedawcy Klientom oraz Producentom, a także aktualizuje system w porozumieniu z licencjodawcą IT PLM®.
 3. Osobą działającą w imieniu Administratora serwisu jest Dominika Majer e-mail: chojnickikoszyk@lgrmorenka.pl.

§ 3

SPRZEDAWCA

 1. Sprzedawcą serwisu Chojnickiego Koszyka jest LOBELLA Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy NIP: 555-212-17-44, REGON: 381684575 KRS:0000754513, która działa w imieniu Grupy Operacyjnej „Chojnicki Koszyk”. Jako sprzedawca, LOBELLA umożliwia za pośrednictwem usługi Przelewy24-Marketplace rozliczanie transakcji sprzedażowych bezpośrednio pomiędzy Producentami a Klientami korzystającymi z Serwisu. 
 2. Sprzedawca wykorzystuje oprogramowanie IT PLM® do prowadzenia sprzedaży, organizując ją w kolejne sesje sprzedażowe w rozumieniu przepisów handlowych i zgodnie z nimi.
 3. Sprzedawca pokrywa koszty utrzymania i dostosowywania serwisu do potrzeb, uwarunkowań i możliwości partycypujących producentów (sprzedających) i konsumentów (kupujących).
 4. Sesje sprzedażowe odbywają się raz w tygodniu. Sesja zaczyna się od poniedziałku do czwartku. Liczba i częstotliwość sesji może być zmieniona przez Sprzedawcę w zależności od potrzeb i możliwości.
 5. Ceny produktów dostępnych w serwisie są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT) i są przedstawione w złotych polskich.
 6. Osobą działającą w imieniu Sprzedawcy jest Dominika Majer e-mail: chojnickikoszyk@lgrmorenka.pl.

 

§ 4

KLIENT

 1. Klient serwisu to osoba fizyczna lub prawna, która ma prawo dokonywać zakupu produktów żywnościowych bezpośrednio od ich Producentów za pośrednictwem serwisu Chojnicki Koszyk.
 2. Aby uzyskać login i hasło do korzystania z serwisu Klient musi się zarejestrować na stronie internetowej https://chojnickikoszyk.pl/ lub skontaktować się mailowo z Administratorem serwisu internetowego.
 3. Po zgłoszeniu i weryfikacji dokonanej przez Administratora serwisu, Klient otrzymuje dostęp do strony internetowej Chojnickiego Koszyka, która zawiera aktualną ofertę oraz informację o dostępnych produktach, o Producentach oraz możliwości i warunków dokonywania zakupów i odbierania zakupionych produktów.
 4. Rejestracja Klienta odbywa się przy składaniu pierwszego zamówienia. Utworzony login i hasło umożliwiają dostęp do konta klienckiego i przy kolejnych zamówieniach pozwalają na korzystanie z opcji „Mam już konto” (podczas składania zamówienia) lub bezpośrednio z funkcji „Zaloguj”.
 5. Rejestracja Klienta do serwisu wymaga podania danych – imię, nazwisko, adres, adres milowy, akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności Chojnickiego Koszyka oraz stanowi zobowiązanie Klienta do ich przestrzegania.
 6. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz konto poczty elektronicznej.
 7. Zabrania się wszelkich czynności, które destabilizowałyby pracę serwisu internetowego, utrudniałyby dostęp lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę użytkowników serwisu internetowego lub innych Klientów i Producentów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

 

§ 5

PRODUCENT

 1. Producent korzystający z serwisu to osoba fizyczna lub prawna, która ma prawo dokonywać sprzedaży swoich produktów Klientom za pośrednictwem serwisu w sesjach sprzedażowych organizowanych przez Sprzedawcę.
 2. Aby uzyskać login i hasło do korzystania z serwisu Producent musi dokonać rejestracji na https://chojnickikoszyk.pl/ lub skontaktować się mailowo z Administratorem serwisu.
 3. Po zgłoszeniu i weryfikacji dokonanej przez Administratora serwisu, Producent jest zarejestrowany w serwisie i otrzymuje konto w Chojnicki Koszyk, za pośrednictwem którego może wprowadzać i aktualizować swoją ofertę produktową, opisywać swoje produkty, proponować i negocjować ceny sprzedaży ze Sprzedawcą, przygotowywać asortyment produktów zakupionych dla Klientów, analizować historię sprzedaży i zarządzać swoimi cennikami.
 4. Utworzony login i hasło dają dostęp do konta Producenta, pozwalając na korzystanie z opcji „Mam już konto” (podczas logowania) lub bezpośrednio z funkcji „Zaloguj”.
 5. Rejestracja Producenta do serwisu wymaga akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności Chojnickiego Koszyka oraz stanowi zobowiązanie Producenta do ich przestrzegania.
 6. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz konto poczty elektronicznej.
 7. Zabrania się wszelkich czynności, które destabilizowałyby pracę serwisu internetowego, utrudniałyby dostęp lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę użytkowników serwisu internetowego lub innych Klientów i Producentów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

 

§6

TWORZENIE OFERTY I PROCES ZAMAWIANIA PRODUKTÓW

 1. Sesje sprzedażowe odbywają się w cyklu raz w tygodniu, zgodnie z §1 pkt 4 niniejszego regulaminu, ale mogą być prowadzone w innym cyklu jeśli tak zadecydują użytkownicy serwisu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i ustalenie liczby i częstotliwość sesji sprzedażowych.
 2. Oferta produktów dostępnych dla Klientów w Chojnickim Koszyku jest aktualizowana indywidualnie przez zarejestrowanych Producentów dla każdej sesji sprzedażowej. Sprzedawca koordynuje i negocjuje z poszczególnymi producentami oferty i zatwierdza finalną ofertę Chojnickiego Koszyka na każdą kolejną sesję sprzedażową. Uzgodnienie oferty ze Sprzedawcą następuje tak, aby umożliwić rozpoczęcie sesji sprzedażowej zgodnie z ustalonym harmonogramem sesji.
 3. Rozpoczęcie sesji jest sygnalizowane mailem do Klientów informującym o jej uruchomieniu. Dopiero po otrzymaniu maila, Klienci mogą zamawiać produkty od Producentów z aktualnej sesji.
 4. Zamówienia przyjmowane są do wyczerpania limitu zamówień, nie później jednak niż do czwartku do godz. 13.00.

Sprzedawca ustala termin rozpoczęcia i zakończenia sesji oraz ustala terminy w przypadku kolejnych sesji.

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Jeśli ilość zamawianego produktu podczas dodawania do koszyka zamówień przekracza jego dostępność w serwisie, Klient otrzymuje komunikat o ograniczonej dostępności. Ostateczne potwierdzenie listy zamówionych produktów Klient uzyskuje zawsze po zatwierdzeniu zamówienia.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Zamówienia towarów mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których można określić jako odbiorców końcowych.
 6. Sprzedawca serwisu Chojnicki Koszyk nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub telefonie używanym przez Klienta lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.
 7. Jednorazowe i nieuzasadnione nieodebranie zamówionych produktów skutkuje wykluczeniem z możliwości uczestnictwa w serwisie Chojnickiego Koszyka.

 

§ 7

ATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR PRODUKTÓW

 1. Płatności dokonywane są on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24, który jest powiązany z systemem IT-PLM Chojnicki Koszyk. Płatności dokonywane są przelewem lub inną formą płatności dostępnej w systemie Przelewy24, po złożeniu przez Klienta zamówienia. Brak dokonania płatności w terminie do 24 h powoduje anulowanie zamówienia.
 2. Za dokonany zakup na prośbę klienta, może zostać wystawiona faktura. Chęć otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest złożyć razem z dokonanym zamówieniem, w przeciwnym wypadku, nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT.
 3. Odbiór osobisty zamówionych produktów odbywa się w piątki, w godz. od 14.00 do 16.00 w punkcie odbioru.
 4. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Transakcji, tj. przyjęcia Zamówień za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Platformy, prowadzenia Kont Użytkowników i zapisywania historii Transakcji dla każdego Użytkownika oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.

 

§ 8

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje co do produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia.
 2. Zważając na pkt. 1, w serwisie Chojnicki Koszyk w uzasadnionych sytuacjach, Klient może złożyć reklamację i może zwrócić zakupiony produkt w punkcie odbioru towaru, w godzinach jego funkcjonowania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od zgłoszenia.
 4. W przypadku uwzględnieniu reklamacji, zwrot za reklamowany towar zostanie dokonany przelewem.
 5. Przy stwierdzeniu niezgodności pomiędzy złożonym zamówieniem a dostarczonym towarem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych serwisu Chojnickiego Koszyka Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, z siedzibą w Charzykowach, ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy NIP: 555-208-55-57 KRS: 0000340045 REGON: 220919715. Osobą działającą w imieniu Administratora danych osobowych jest Dominika Majer e-mail: chojnickikoszyk@lgrmorenka.pl.
 2. Polityka prywatności serwisu Chojnickiego Koszyka jest dostępna na: https://chojnickikoszyk.pl/

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą Chojnickiego Koszyka jest sąd właściwy dla Sprzedawcy. W przypadku Administratora serwisu Chojnickiego Koszyka jest to sąd właściwy dla Administratora serwisu.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2023 r.

 

Zatwierdzili:

 

W imieniu Administratora serwisu Chojnicki Koszyk