Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Serwis Chojnicki Koszyk

(dalej: Polityka Prywatności)

§ 1

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług przez serwis Chojnicki Koszyk (https://chojnickikoszyk.pl/ Chojnicki Koszyk, dalej: "Koszyk") jest  Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, z siedzibą w Charzykowach, ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy NIP: 555-208-55-57 KRS: 0000340045 REGON: 220919715 oraz LOBELLA Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy NIP: 555-212-17-44, REGON: 381684575 KRS:0000754513.

§ 2

Dane osobowe

Podanie danych osobowych, wymaganych przy rejestracji konta w Koszyku w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego jest dobrowolne, jednakże niepodanie ww. danych uniemożliwia rejestrację konta, a w konsekwencji złożenie zamówienia i korzystanie z usług oferowanych przez Koszyk.

§ 3

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe wskazane w § 2 Polityki Prywatności przetwarzane są przez Koszyk, na zasadzie art. 6 ust. 1 pkt b),  oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji usług i wykonania umowy przez Koszyk w stosunku do Użytkownika (tj. klient, producent, sprzedawca), a także w przypadkach, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Koszyka oraz ochrony interesów Koszyka, w szczególności w celu organizowania sprzedaży przez współpracujący podmiot prawny jeśli taka opcja została wybrana oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi odrębną zgodę. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług Koszyka oraz podmiotów współpracujących przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 4

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

  1. Dane osobowe wskazane w § 2 Polityki Prywatności będą wykorzystywane w celu realizacji usług i wykonania umowy przez Koszyk oraz będą one wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem serwisu, realizacją składanych zamówień oraz przekazywania informacji o aktualnej ofercie.
  2. Dane zbierane przy rejestracji na https://chojnickikoszyk.pl/ oraz w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Koszykiem będą wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i udzielania odpowiedzi na zadawane przez Użytkownika pytania.

§ 5

Obowiązki Chojnickiego Koszyka

Koszyk zobowiązany jest do:

  1. przetwarzania danych osobowych wskazanych w § 2 Polityki Prywatności zgodnie z prawem oraz zbierania tychże danych dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;
  2. nieprzekazywania danych osobowych wskazanych w § 2 Polityki Prywatności do dalszego przetwarzania, niezgodnego z celami wskazanymi w § 3 Polityki Prywatności;
  3. zbierania danych osobowych wskazanych w § 2 Polityki Prywatności jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. dołożenia wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosowania organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa na wysokim poziomie;
  5. nieudostępniania danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom;
  6. przechowywania danych osobowych wskazanych w § 2 Polityki Prywatności przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Koszyk lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

§ 6

Prawa Użytkownika

  1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Koszyka dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych.
  2. Po zalogowaniu się do systemu, Użytkownik może wprowadzać zmiany w podanych przy rejestracji danych osobowych, dodawać i edytować informacje o produktach znajdujących się w jego profilu w każdym czasie.

§ 7

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, ma prawo cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie.

§ 8

Pliki cookies

Koszyk może używać plików cookies, kiedy Użytkownik korzysta z usług serwisu. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak należy mieć na uwadze, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu.

§ 9

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania przezKoszyk danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt z Koszyk, korzystając z danych kontaktowych w zakładce Kontakt lub mailowo na adres: Dominika Majer e-mail: chojnickikoszyk@lgrmorenka.pl.

 

Chojnice, 20.05.2023